"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 11:22

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
QĐ/CĐVC

Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020

PDF icon qd_cdcs2015_2020.pdf
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qc_khen_thuong.pdf
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon hd_thi_hanh_dieu_le_sang_kien.pdf, PDF icon bieu_mau_hd.pdf
QĐ-HVCTQG

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qd1479.pdf, PDF icon khung_chuong_trinh_1479.pdf
HVCTQG-TCT

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon cv469.pdf

Trang